عکاسی و دنیای دیجیتال

دنیای عکاسی با ساخت دوربین های دیجیتال بدون فیلم عکاسی دگرگون شد.این تغییر و تبدیل تکنولوژی اجتناب ناپذیر بود و هر چند در ابتدا مورد مخالفت بسیاری از عکاسان قرار گرفت اما با گذشت زمان و آشکار شدن مزیت های عکس و دوربین دیجیتال، عرصه بر دوربین های نگاتیوی تنگ شده و بازار را به رقیب تازه وارد واگذار کرد...