عکسبرداری از حیوانات وحشی

شاید چنینی عکاسی از ایده‌های ما به‌عنوان یک عکاس فراتر باشد، اما در مورد برخی از سوژه‌ها اگر هیچ عکاسی حضور نداشته باشد می‌توان عکس‌های بهتری گرفت. جستجوها و تحقیقات اکتشافی نمونه بارز اینگونه عکسبرداری‌ها هستند.