آندریاس فینینگر معمار عکاس

آندریاس فینینگر متولد آلمان و معماری را در دانشگاه معماری وایمار آموخت و در آمریکا به کار عکاسی پرداخت اما همچنان تاثیر مطالعات معماری در آثار وی آشکار است.