انقلاب دیجیتال در صنعت عکاسی و پدرکشی!

جمله معروفی میگوید، انقلاب فرزندان خود را میکشد، اما در مورد صنایع فتوگرافی باید گفت که انقلاب دیجیتالی در حال کشتن پدران خود است...