نایجل دیکنسن(Nigel Dickinson) فوتوژورنالیست

Nigel Dickinson را دو سال پیش در فرانسه ملاقات و با او در باره عکس هایش از کولی های آنجا صحبت کردم.شور و حرارت او در باره این موضوع مرا تحت تاثیر قرار داد او با چنین روحیه ای توانسته بود کاری کند که کولی ها آنقدر عمیق او را در میان خود بپذیرند...