فهم هیستوگرام‌ها

نوردهی دقیق در عکس‌برداری دیجیتالی همچون عکس گرفتن با فیلم از اهمیت بالائی برخوردار است. در حققت عکسبرداری دیجیتالی در مقایسه با فیلم‌های نگاتیو رنگی چندان با گذشت نیست.