من مستأصلم

ورینگ نمی‌خواهد كه آن‌چه را در دنیا یافته و به ما نشان می‌دهد به عنوان واقعیتی عینی بپذیریم بلكه در همان حال كه از دیگران برای انجام كار كمك می‌گیرد، به روشنی نشان می‌دهد كه در نتیجه به دست آمده كاملاً دست داشته است.