رنگهای آسیا را احساس میكنم

بیش از بیست سال، گذشته است و من هنوز در آسیای جنوب و جنوب‌شرقی عكاسی میكنم، زیرا این‌جا، جائی است كه همانند نور و اعتقاد به زندگی قدرت میبخشد، خستگی و تكرار را نیز در خود ندارد.