كاوش در فرم و معنای تصویر

عكاسی هنر و پدیده ای است كه می آموزد، اطلاع رسانی می كند و به مرور و ثبت خاطرات می پردازد و همچنین به بخش جدایی ناپذیر از زندگی انسان امروزی درآمده است.