عکاسی به مثابه یک شوخی

قصه عكس در كشوری چون ایران بیشتر از هر چیز شبیه داستان پینوكیو است كه هزار بار اشتباه می كند و گویی تا زمانی كه نهنگ نبلعدش نمی خواهد آدم شود.