بررسی شباهت‌های بنیادین میان دو رسانه تئاتر و عكاسی

عكاسی كه مشغول عكس گرفتن از یك نمایش است در اصل حكم توقف و مرگ را برای لحظاتی از یك اثر صادر می‌كند كه خود آن اثر نیز در كلیت، گام به گام به مرگ و پایان حیات خود نزدیك می‌شود.