نگاه زنانه به حواشی

مری الن مارك با كتاب ها، نمایشگاه ها و عكس های متعددی كه در مجلات مختلف منتشر كرده، چهره ای شناخته شده در عالم عكاسی است.