ماشین خاطره‌ی ولفگانگ تیلمانس

مجموعه عكس‌های ولفگانگ تیلمانس باعث می‌شود تا واقعیت یك گذشته بازسازی شده را احساس كنید. هر تصویر به تنهایی به لحظه خاصی كه نشانه آن است اشاره می‌كند.