منوچهر چهره‌نگار

منوچهر چهره‌نگار ایماژ خیال‌انگیز كارنامه‌ی خانواده‌ای بود كه تصاویر جاری حیات را حتی تا حد چشم برهم زدنی به پاس می‌داشتند و با ثبت روزگار تار و پود لحظه‌ها را می‌كاویدند تا بامیرایی ذاتی انسان به مقابله برخیزند.