عكاسی هر روزه

اولین نمایشگاه عكس از كلكسیون راجر كینگستون كه در برگیرنده تنوع فعالیت این كلكسیونر در جمع آوری عكس ها است در بوستون به نمایش گذاشته می شود.