اولین نمایشگاه عكس از كلكسیون راجر كینگستون كه در برگیرنده تنوع فعالیت این كلكسیونر در جمع آوری عكس ها است در بوستون به نمایش گذاشته می شود

وی عكس هایی را از قرن ۱۹ و ۲۰ با موضوع های مختلف جمع آوری كرده است كه نشان دهنده حضور عكاس در تمام بخش های جامعه و وضعیت زندگی مردم است. به نوعی این مجموعه تاریخچه عكاسی دو قرن می شود كه بیشتر عكس های آن عكس های بومی از منطقه آمریكا است.