عکاس تأثیرگذار

اثر موفق اثری ست که بین مردم جایگاهی داشته باشد. هنری که مختص ذهن باشد از مردم گریزان است و شاخصه های مردمی ندارد...

عکاس، چه حرفه‎ی خبرنگاری یا هنری محض، می‎بایست تأثیر گذار باشد و گرنه در کنج آرشیوها بایگانی خواهد شد. اگر این نظر را پذیرا باشیم، باید المان‎های تأثیر را هم بپذیریم. این پرسش را پیش می‎کشم که، عکاس تأثیرگذار یعنی چه؟ با این پرسش می‎توان بحث را به سادگی پیش برد و از سخنان پیچیده و دشوار پرهیخت. از این رو، من روی واژه‎ی «اثر» تمرکز می‎کنم که به نظرم راه گشا خواهد بود. این واژه نشان دهنده‎ی پیوند دو چیز یا دو موضوع است و تصور «اثر» بدون فرض دو سویه‎گی امکان ناپذیر است...