شرح حال هدایت به قلم خودش و علامه دهخدا

آن‌چه می‌خوانید شرح حالی که فرزانه‌ی سخن‌دان علی اکبر دهخدا درباره‌ی هدایت نوشته‌است، و نیز کلامات ساده‌واری که هدایت در معرفی خودش به قلم آورده‌است اگر چه شرحی مفصل و کامل از چهره‌ی فردی و ادبی هدایت به دست نمی‌دهد، به مقدار فراوان، نشان می‌دهد که چرا هدایت هم‌چون نمونه‌ی کمال و قدرت و صفای اخلاق در قلب معاصرانش جاگرفته‌است...