هوشنگ مرادی کرمانی

از خودش شنیده بودم که یک بار در کودکی برای خرید کتاب اقدام به خالی کردن نمک ازکامیون می‌‏کند ، در پایان شب اگر چه با پول زحمت خود کتاب را می‌‏خرد اما به دلیل زخم‌‏های به وجود آمده ازسختی سنگ های نمک در دستش،برای خواندن کتاب مجبور می‌‏شود آن را با زبان ورق بزند.