دقیقه‌های تاریک و روشن

«شهاب مقربین»، شاعری که درونگرایی و دوری جستنش از زیاده‌گویی‌ها و صناعات، زبان و بیانی پیراسته و خاص به او داده است، در مجموعه شعر «رویاهای کاغذی‌ام»، ما را در برابر گزیده‌ای از چهار دهه شاعری‌اش قرار داده است.