کاووس و سودابه، سودابه و سیاوش

داستان سودابه و سیاوش داستانی‌ست عاشقانه. عشقی زلال و بی‌پروا، که چون زبانه می‌کشد، در این اقلیم قبیله و مرد، آتش در جان و جهان عاشقان می‌افکند.