دکتر زرین تاج واردی

زندگی نامه آموزشی و پژوهشی دکتر زرین تاج واردی

● مشخصات فردی:

▪ متولد: ۸/۹/۱۳۴۳ ـ شیراز

▪ مدارک علمی:

ابتدائی، شیراز ـ پایان دوره: ۱۳۵۵

دوره متوسطه، شیراز ـ پایان دوره: ۱۳۶۲

لیسانس، زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز ـ پایان دوره: ۱۳۶۸

فوق‌لیسانس، زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز ـ پایان دوره: ۱۳۷۱

دکتری، زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز ـ پایان دوره: ۱۳۷۸

استادیار، بخش زبان و ادبیات فارسی ـ پایان دوره: ۱۳۷۸

خانم دکتر واردی در سال ۱۳۷۸ به‌عضویت هیئت علمی تمام‌وقت دانشگاه شیراز پذیرفته شد و در حال حاضر با مرتبهٔ علمی استادیار در امر آموزش دانشجویان بخش زبان و ادبیات فارسی همکاری می‌نماید. از جمله سوابق پژوهشی ایشان چاپ ۴ مقاله و مشاورهٔ ۴ پایان‌نامه و راهنمائی یک پایان‌نامه و انجام طرح پژوهشی تحت عنوان: ”علل حضور و عدم حضور آیه و حدیث در شعر فارسی“ می‌باشد و تخصص اصلی ایشان شعر غنائی است.