دکتر نجف جوکار

زندگی نامه آموزشی و پژوهشی دکتر نجف جوکار

● مشخصات فردی:

▪ متولد: ۱۴/۵/۱۳۳۹ ـ بیضا

▪ مدارک علمی:

دیپلم اقتصاد و علوم اجتماعی، دبیرستان ولی‌عصر شیراز ـ پایان دوره: ۱۳۵۸

لیسانس زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شیراز ـ پایان دوره: ۱۳۶۵

فوق‌لیسانس، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شیراز ـ پایان دوره: ۱۳۶۹

دکترای، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران ـ پایان دوره: ۱۳۷۳

● کتاب‌ها:

کتاب وجوه قرآن در تفسیر کشف‌الاسرار و عده‌الابرار، انتشار دانشگاه شیراز، ۱۳۸۱.

تصحیح منظومهٔ شیرین و فرهاد سلیمی‌جرونی، مرکز نشر میراث مکتوب، تهران