زندگی نامه آموزشی و پژوهشی دکتر محمدمهدی جعفری

دکترای, فرهنگ عربی و علوم قرآنی

● مشخصات فردی:

▪ متولد: ۱۳۱۸ ـ دشتستان

▪ مدارک علمی:

لیسانس، زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز ـ پایان دوره: ۱۳۴۰

فوق‌لیسانس، زبان و ادبیات عرب، تهران، دانشگاه تهران ـ پایان دوره: ۱۳۵۴

دکترای، فرهنگ عربی و علوم قرآنی، دانشگاه تهران ـ پایان دوره: ۱۳۶۷

اخذ مرتبه دانشیاری ـ پایان دوره: ۱۳۷۴

● ترجمه‌ها:

▪ روش تربیتی اسلام، (از محمد قطب)، چاپ پنجم، دانشگاه شیراز، ۱۳۷۵.

▪ همکاری‌های اجتماعی (شیخ محمد ابوزهره)، چاپ سوم، انتشارات اسلامی، ۱۳۶۵.

▪ امام علی بن ابیطالب (ع) (عبدالفتاح عبدالمقصود)، ۸ جلد، چاپ پانزدهم، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۹.

....