نادر گمشده ادبیات ما

مگر انسان از از یک مهمانی دو روزه چه می‌خواهد؟ مگر انسان در عبور از کوهستان جنگلی رفیع و دشت های سرسبز و وسیع چه توقعی دارد؟ مگر انسان از یک بهار، یک تابستان، یک پاییز و یک زمستان چیزی بیش تر از چهار فصل دلنشین پر خاطره ی خوش خاطره آرزو دارد ؟