کلاسیک گری

کلاسیک گری یا کلاسیسیزم نام یکی از مکاتب ادبی است.

این سبک به ادبیاتی گفته می شود که پیش از پیدایش مکتب های دیگر و در فاصله قرن های ۱۵ و ۱۷ در اروپا وجود داشت که خود از هنر یونان و روم قدیم تقلید شده بود. در واقع هنر کلاسیک اصلی همان هنر یونان و روم قدیم است و مهمترین قانون در نوشته و یا اثر کلاسیک تقلید از طبیعت است. اما نباید از این غافل بود که پیروان مکتب های دیگر نیز خود را ملهم از طبیعت می دانند.

رده بندی

در مکتب کلاسیک انواع آثار ادبی مانند طبقه های اجتماع با سلسله مراتب طبقه بندی شده است.

حماسه و رمان

مشخصات حماسه عبارتست از عظمت و شکوه جنگجویانه آن و برجستگی موضوع و قهرمانان آن. در حماسه ؛ قهرمانان ملی را به عظمت خدایی می رسانند. آنها از هر لحاظ کامل - دلاور - شجاع - با عزت نفس - پاکدامن ... می باشند و خطاهای آنان نیز خالی از جنبه قهرمانی نیست. شاهنامه فردوسی ؛ ایلیاد هومر در اوج این داستان ها قرار دارند و وقتی داستان به جای شعر به صورت نثر بیان شود رمان به وجود می آید. در رمان نیز همان اصول حماسی بکار می رود با این تفاوت که در حماسه جنگ و در رمان عشق مقام نخست را به عهده دارد.تراژدی

ارسطو در تعریف تراژدی می گوید: تراژدی عبارتست از تقلید یک حادثه جدی و کامل و دارای وسعت معین ؛ با بیانی زیبا که زیبایی آن در تمام قسمت ها به یک اندازه باشد ؛ و دارای شکل نمایشی باشد نه داستان و حکایت ؛ و با استفاده از وحشت و ترحم ؛ عواطف مردم را پاک و منزه سازد. قهرمان تراژدی نباید جنایتکار باشد ؛ ضمنا بسیار پرهیزکار و درست کردار نیز نباید باشد ؛ ((باید از خوشبختی به تیره روزی افتاده باشد اما نه بر اثر جنایت بلکه بر اثر اشتباه)). همچنین قهرمان تراژدی باید با اشخاصی که طرف مقابل او را در تراژدی تشکیل می دهند رابطه خانوادگی و یا حسی داشته باشد.کمدی

کمدی عبارتست از یک اثر نمایشی جالب که اشخاص آنرا شخصیت های پایین تری نسبت به تراژدی تشکیل می دهند و حوادث آن از زندگی روزمره گرفته می شود. در کمدی اصیل (حقیقت نمایی) باید بیشتر از موارد دیگر لحاظ شود و باید پایان خوشی داشته باشد و حادثه آن نیز جنبه ابتکاری داشته باشد.

اصول این سبک

اصول و قواعدی که این مکتب را گسترش می دهد و آنرا از دیگر مکتب های برجسته متمایز می کند به شرح زیر هستند:

1- تقلید و نمایش از طبیعت: هنرمند کلاسیست بیش از هر چیز باید سازنده (خوبی)باشد. سازنده ای که نمونه کارش را استاد کار کائنات و هستی ها پدیدآورده است و او بایستی آنرا در آثار خود نقاشی کند. در این نقاشی و نگارگری دست هنرمند کلاسیک باز است و جنبه های نیک و دلخواه طبیعت را برمی گزیند و با آب و رنگ خیلی بیشتر و دلپذیرتر بر روی صفحه کاغذ می نمایاند.

2- توجه و تقلید از پیشینیان: ویژگی دومی که در کار این دسته از هنرمندان چشم گیر است، نگریستن و پروای بی اندازه آنان به خداوند ذوق و هنر باستان است. اینها همواره برای یافتن بهترین و برجسته ترین قالبها و نمونه های هنری به کاوش و بررسی در گنجینه گذشتگان می پردازد. از این رو است که زمانی هومر یونانی و گاهی هوراس و ویرژیل رومی در آسمان اندیشه و نوشته آنها جلوه گری می نماید.

3- پروای خرد: هنرمند مکتب کلاسیسیسم هرگز در جولان اندیشه پا از دایره خود بیرون نمی نهد، به گفته روشن تر هیچگاه همچون رمانتیک ها گرفتار پنجه رویا و خیال نمی گردد. اصل خرد همواره راهبر هنرمندان کلاسیسیست است و آنان را از سرنگون گشتن بدامان "رویاهای شاعرانه" باز می دارد. از همین رو است که می بینیم پیروان این سبک همچون راسین و لافونتن در فرانسه و شکسپیر و میلتون در انگلیس، پروای زیادی در تراوشهای روان خویش نسبت به خرد نشان می دهند.

4- آموزندگی و دلپسندی: یک پدیده کلاسیسیستی می بایست حتماً در جامه سادگی و دلپسندی، پدیده ای انگیزاننده و آموزنده باشد، زیرا آموزش نیکی و رواج خوبی ها و زیبایی ها هدف اصلی یک هنرمند کلاسیک است.

5- جلوه راستی: آنچه را که نیک و درست است، هنرمند به قهرمان داستان خود می بخشد و برفتار او جلوه درستی و راستی می دهد، تا با آموزش نیکی و نمایش واقعیت مردم را بسوی خوبی ها و روشنایی ها راهبری نمایید.

این مکتب در سده های شانزده و هفده به اوج توانایی و گسترش خود می رسد و در فرانسه، ایتالیا، آلمان و انگلیس سخنوران زیادی بدان روی می نهند و برخی چون ویلیام شکسپیر دگرگونی های چندی در پایه های آن پدید می آورند. پدیده های این مکتب بیشتر به گونه شاهکارهای جاودان ادبیات جهان نمودار گردیده که به نام های شادینامه (کمدی)، غمنامه (تراژدی)، رزم نامه (حماسه) و همچنین شادینامه-غم نامه (تراژدی-کمدی) شناخته شده اند.