مسیر زندگی مسیر آرامش

امروز صبح به این فکر می کردم که بیشتر ما و خودم چقدر مسیر زندگی و هر روز خودمون را به مسیر تکرار و گاه یکنواخت پیش می بریم

امروز صبح زیبا تیرماهی است
صبح زیبای یکی از بهترین ماهها و فصلهای خوب خدا
امروز صبح به این فکر می کردم که بیشتر ما و خودم چقدر مسیر زندگی و هر روز خودمون را به مسیر تکرار و گاه یکنواخت پیش می بریم
مسیر هر روز و گاه لحظه های ما پرشده از بودنها شدنها و خالی ها از خواستها و گاه آزهامون.
و ماحل شدیم در زنجیر کوک یکنواختگی عادت و گاه رفتنها و انحتاط افکارمون
اما هستن لحظه هایی و کارهایی که چقدر برای ما دوست داشتنی هستند و هر روز تازه و باور بهشون هر لحظه قشنگتره
مثل صبح بیدار شدن و رفتن به کار و مسیر تکراری اون
اگه خالی از خستگی و دل مشغولی و گاه جنبشهای گاه کمرنگ وقتهایی هم فرصت بشه و از دور به خودمون و زندگی نگاه کنیم و لحظه ای درنگ تامل زرنگ ناووس خوشبختی را برامون بجنبانه
زندگی زیباست
گاهی بعضی تکرارها برامون لوس میشه
اما بعضیعاشون را عاشقانه دوست دارم
صبح وقتی میخوای بلند شی و زود روزت را شروع کنی
گاه شونه هات میخوان هنوز بخوابن
و چشمات گاه تنبلیشون میشه
مغز هنوز یاری نمیکنه و تن در هنوز راحتی تن میگه خواب میخوام چ
اما این احساس را اگه زود جمعش نکنی و موتور روز را و زندگی و صبح را روشن نکنی خیلی سخته
شده گاهی بمونیم تو اون وضع و بعدش خواب و راحتی بیشتر که نرفتیم هیچ بلکه شده پر از خستگی بشتر و احساس سنگینی
تکرار صبح و زندگی
این لظف خدا و تکرار هروز آفتاب و
سلامتی زیباترینهاست
ممنونم خدا جون
و سپاس بخاطر این بیکران تکرارهای خوب
که تکرار خدائی و داشتنت و بودنت به چه زیبا تکراری هست
و دوست دارم هر صبح باشم و هر روز صبح زود قبل آفتاب یادت کنم بگمت و بخونمت
خدای من خدای کودکی و همه شناخت خودم دوست دارم
و زندگی با وجود تو ای الهه مستی و هستی چقدر آرام خوب و دوست داشتنی هست
این زندگی و تکرار و صبح و آرامشش هست
ولی گاه خودمون و افکارمون و
دیگران و زندگی با خاکستری و سیاهش اینرو از یاد ما میبره.
بله زندگی پر از لحظه های خوب و بد هستش
پر از مسیر های ناخواسته
و دیگرانی که گاه سهم ما در خوب و بدش می شن
و خودما که مسیر زندگی دیگرانیم
امید که ما برای زندگی و خودمون و دور و ریهامون
نغمه آرامش باشیم و آسایش
بودن و نبودن مهم نیست
این عزیزه که وقتی هستی شادی باشه و آرامش
و وقتی هم نیستی باز عطر خواستنت احساس بشه
و از خدا همیشه با همه وجودم برای این همه داشته هام و داده هاش شکر و سپاس بیکران
خدا جون مچکرم و ممنونت
دعا میکنم برای همه عزیزانم
طلب سلامتی و خیر می کنم برا همه هم مسیریهای زندگیم
خدا جون من را داشتی و داری
من گاهی میرم و مسیر عوض میشه
من تو را میخوام و مسیر با تو بودن
خیلی حست کردم خیلی جاها بودنت را درک کردم
در کنار بودی و دستام را گرفتی
تا هروقت دستم در دستای مهر و پر از عاشقانه های تو هست
هستم و خوبم
و عاشقم
خدا جون ممنون دریایم
خداجون عاشقت
آرامش و مسیر آرام با تو را میخوام
خدا خدائی تو همیشه هست خدا خدایی را اینجام میخوام:
کمک کن ما هم بندگی کنیم
زندگی و آرامش میخوام
ممنون
کیوانت