توهم هولوکاست ایرانی

سقوط ایران به روایت محمدقلی مجد