به بهانه انتشار کتابی در احوالات نویسندگان مهم تاریخ داستان نویسی ایران وقتی ابراهیم گلستان به سیمین دانشور نامه مینویسد

این که ابراهیم گلستان نامه ای بنویسد, آن هم به سیمین دانشور, که او هم مانند گلستان از نویسندگان مهم تاریخ داستان نویسی ایران است, کافی است تا چنین نامه ای را از نوشته ای خصوصی که صرفا بیان احوال و خاطرات شخصی است فراتر برد و آن را به تاریخ معاصر ایران یا دست کم بخشی از این تاریخ پیوند زند

کتاب «نامه به سیمین» به همین دلیل خواندنی است؛ کتابی که اخیرا در نشر بازتا ب نگار چاپ شده و شامل نامه بلندی است که ابراهیم گلستان در چهارم فروردین ١٣٦٩ به سیمین دانشور نوشته است و در آن، بدون تعارف و با همان صراحت همیشگی که ویژگی گلستان است، وجوه پنهان بخشی از تاریخ ادبیات و روشنفکری معاصر را روی دایره ریخته است

ابراهیم گلستان شخصیتی است که در دوره ای از حساس ترین و بحرانی ترین دوره های تاریخ معاصر ایران حضور داشته است؛ آن هم حضوری فعال؛ حزب توده و اعضای سرشناس این حزب را از نزدیک و از درون دیده است. با بسیاری از نویسندگان و شاعران و هنرمندان و شخصیت های فرهنگی و سیاسی تاریخ معاصر ایران از نزدیک حشرونشر داشته است. هم در سینما کارهایی ماندگار از او به جا مانده و هم در ادبیات داستانی. از طرفی طرز نگاه او به پیرامون باعث شده همه چیز را از منظری متفاوت بنگرد و تحلیل کند و تن به رسوم عادت شده ندهد. در فیلم ها و نوشته هایش هم، از جمله در همین کتاب «نامه به سیمین»، از همین منظرِ خلاف آمد عادت به اتفاقات و آدم ها می پردازد. به همین دلیل «نامه به سیمین» صرفا تعریف چند خاطره از چند آدم نیست، بلکه تحلیلی از یک دوران را در پشت خود دارد و همچنین نقد روایت های مرسوم از تاریخ و رویدادهای تاریخی و آدم های حاضر در آن رویدادها را.

«نامه به سیمین» ، چنانکه از سطرهای اول آن معلوم است، پاسخ ابراهیم گلستان است به نامه ای از سیمین دانشور که آن نامه نیز، خود پاسخ نامه ای بوده که گلستان قبلا به دانشور نوشته بوده است. در ادامه بخشی از این کتاب را می خوانید: «عادت نباید کرد، باید تامل کرد، دید، و به استواری دید، به استواری بود، به استواری گفت. زیرا نگفتنِ چیزی که خوب می شود دیدش با کلیه بدی هایش، نادرست بوده است و خست است و ظلم به نسلی که بعد می آید؛ بی فرهنگی است و ضدمعرفت بودن، پس ضدانسانی است. فرهنگ ارثی است از خلاصه و تقطیر تجربه هایی که هر نسلی به دست آورده است. این است معنی تداوم انسانی، نه آن چه در حدود تن محدود می ماند. هرکس به سهم خود باید آن را بگذارد برای بعدی ها. کوتاهی و بلندی و چاقی و لاغری هامان، دندان درد و پای لنگ و کله بی مومان، یا آن سپید سیم رده ها و چشم های شهلامان – یا باباقوری و آب پلچوکی – تمام خاک خواهد شد، مطرح نخواهد بود. انسان بودن هامان اگر که انسانیم از اندیشه هامان است، در اندیشه هامان است، در برداشت هامان به ماخذ انسانی از زمانه مان و خصلت و اعمال هم زمانه های دور یا نزدیک.»