میراث فرهنگی عراق پس از حمله نیروهای آمریکایی

میراث فرهنگی عراق در هنگام حمله نیروهای آمریکایی خسارت‌های بسیاری دید و بسیاری از آثار باستانی به دلیل کمبود امنیت از موزه ها دزیده شدند. این گزارش شرحی است بر آنچه بر سر میراث فرهنگی عراق آمده است.