آیا ساسانیان، آگاهانه هخامنشیان را به فراموشی سپردند؟

ساسانیان حدود 500 سال پس از هخامنشیان _ بزرگ ترین امپراتوری جهان در عصر خود _ بر سراسر سرزمین ایران، حكومت می كردند اما در متون بر جای مانده از ساسانیان، هیچ یادآوری دقیق و واضحی از هخامنشیان به ثبت نرسیده است.