تضاد در تعادل یکی به نعل و دیگری به میخ

چیدمان کلمات در غیاب زنده یاد بهجت صدر