تندیس هایی در معنای سکوت

نگاه علی نادعلی، هنرمند برگزیده ناشنوا به لحظه های زندگی