آموزش خطاطی

اصول به معنی ریشه ها و پایه ها است و در اصطلاح عبارتست از حُسن تشکیل مفردات حروف و استحکام و اعتدال آنها از الف تا یاء از حیث قوّت, ضعف, سطح, دور, صعود حقیقی و مجازی, نزول حقیقی و مجازی, رعایت سواد و بیاض در حلقه ها و گره ها و ارسال به طوری که حّق هر یک به حدّ کمال ادا گردد

لزوم قواعد و اهمیت آن در خطاطی

ابزار لازم برای خوشنویسی

قوت

ضعف

سطح

دور

صعود

نزول

سواد و بیاض

ارسال

دسته بندی الفبا

اصول به معنی ریشه ها و پایه ها است و در اصطلاح عبارتست از:حُسن تشکیل مفردات حروف و استحکام و اعتدال آنها از الف تا یاء(۱) از حیث قوّت، ضعف، سطح، دور، صعود حقیقی و مجازی، نزول حقیقی و مجازی، رعایت سواد و بیاض در حلقه ها و گره ها و ارسال به طوری که حّق هر یک به حدّ کمال ادا گردد.

محمد غریب رضا