خط عربی در هنر اسلامی

خط عربی با وجود اینکه از وظیفه و شکل ظاهری خود عدول نکرده ، به صورت یک سبک هنری صرف درآمد که با معنی اصلی خود بی ارتباط بود، و حتی با مشخصات مقدس خود که به شکل زیبایی درآمده بود نیز بی ارتباط بود.