وقتی آهنها حرف می زنند...

برای ژازه تباتبایی مجسمه سازی که رفت