نوشته نگاری

نوشته نگاری[۱]، فن و هنر[۲] طراحی نوشته، پرداخت حروف و ساماندهی نوشته[۳] است. حروف به وسیله روش های گوناگون تصویرگری ساخته و پرداخته می شوند. ساماندهی نوشته عبارت است از انتخاب قلم، اندازه قلم، طول خط، فاصله بین خطوط و حروف...