مجسمه های گوپتا

موزه ملی هند در دهلی نو در نمایشگاهی به بررسی و هنر در دوره حکومت سلسله گوپتا می پردازد.شمال هند در قرن های ۴ تا ۶ میلادی تحت سلطه امپراطوری گوپتا بود...