درباره ایوان پنی، مجسمه ساز

ایوان پنی به همراه ران موئک و ریچارد استپل در صف اول جنبش مجسمه سازان فراواقعگرا (hyperrealist) قرار دارند. آنها با این عقیده که مجسمه سازی فیگور را در تضاد با مجسمه سازی مدرن می داند مبارزه می کنند...