تجلی روح قدسی معصوم اولیاء در آینه هنرهای تجسمی ایرانی اسلامی

نقش اولیاء و ائمه در طریقت برای اتصال به ساحت قدس همهٔ ادیان آسمانی تكیهٔ بنیادی شان به حقیقت قدسی خداوندی و مقام نبوت و ولایت در حكم انسان كامل و واسطگی اتصال به این حفیفت وحدانی است .