به سادگی آداب و رسوم

هنرمند ما آقای بانگیز پس از آشنایی با این نوع چاپ از طریق استاد ماركو گریگوریان، آن را انتخاب و با علاقه به استفاده از آن در راستای كار هنری خود می‌پردازد.