هنرمندانه با خط‌ و نگارش

هنر خوشنویسی از اواسط قرن نهم به بعد در تزئین منسوجات، سرامیك و شیشه بكار گرفته شد؛ غالباً آن را به‌صورتی هدفمند بگونه‌ای می‌نگاشتند كه خواندن آن دشوار یا غیرممكن گردد و رمزگشایی كلمات باعث آشكار شدن تصاویری از انسان یا حیوان می‌گردید یا خود طرح به‌صورت معمای بیست‌ سؤالی در می‌آمد.