آزادی و اسطوره در آثار دیوید اسمیت

برای كسانی كه به مجسمه‌سازی معاصر علاقه‌مند هستند، شخصیتی مانند دیوید اسمیت فردی متشخص و شناخته شده است.