ابهام در فضاسازی

مطلبی را كه در ذیل می‌خوانید گفتگویی است میان آنتونی كارو و نورمن فاستر معمار كه تاملی است در خصوص آن‌چه ما به صورت مبهم به نام معماری به مثابه‌ی مجسمه‌سازی و یا مجسمه‌سازی به مثابه‌ی معماری می‌نامیم.