درباره زینت السادات امامی

هنر نگارگری در گذر زمان و به تبع نیازهای اجتماعی و تأثیرهای فرهنگی محیط، ویژگی های خاصی كسب كرده كه خود موجب پدید آمدن مكتب های مختلف هنر نگارگری شده است.