درباره نصرالله افجه ای

این استاد ۷۳ ساله وفاداری اش را به خوشنویسی حفظ كرده و اگر از مصالح نقاشی در خلق آثار تازه خود بهره برده، در حد استفاده از تك رنگی گرم و شكل سوخته آن بوده است.