امانت داری  زبان و فرهنگ

هنر مجسمه سازی قدمتی به اندازه تعلق انسان برای جاودانگی دارد، اما امروز، روز تندیس ها به خودی خود حامل فرهنگ یا هنر یك ملت نیست ، بلكه نگاهی كه در پس این تندیس ها نهفته است، مهم تر دانسته می شود.