درباره فتحعلی واشقانی فراهانی

فتحعلی واشقانی،استاد نستعلیق،متولد ۱۳۰۹ در قریه واشقان ازتوابع فراهان اراك، فراگیری قرآن كریم و تحصیلات مكتبی از كودكی،یادگیری اصول اولیه خط نزد میرزا ذبیح الله.....