درباره محمدجلیل رسولی

مرور آثار جلیل رسولی تمامی مسائل و فراز و نشیب های دوران ۵۰ ساله اخیر را نشان می دهد و این بدان معناست كه یك هنرمند در جایگاه ممتازی قرار دارد و وجود او نماینده هنر خاص دورانش است. پر كاری یك هنرمند هم به طور دقیق در این شرایط مفهوم پیدا می كند، زیرا توانسته آیینه دوران خودش باشد.