دیدگاه دین درباره نقاشی و مجسمه سازی

شماری از علما, بین مجسمه و نقاشی فرق گذارده اند . اینان, ساخت و نگهداری مجسمه را حرام و عكس و نقاشی را جایز دانسته اند, چه بر روی لباس و غیر آن باشد و چه برای استفاده در امور زندگی, آویختن بر دیوار و… به كار رود.