بازتاب اصول انسانی

سیدعلی اكبر صنعتی، نقاش و مجسمه ساز بزرگ ایران، اگرچه در شمار شاگردان بلافصل كمال الملك جای نمی گیرد، اما از شاخص ترین تعلیم یافتگان مدرسه صنایع مستظرفه و شاگرد و وارث ذوق پدر مجسمه سازی نوین ایران، استاد ابوالحسن صدیقی، یار و همراه كمال الملك است.